Gedeelde betekenisgeving brengt ook jonge mensen tot elkaar

Bron: Tertio, 11 januari 2017, interview door Joris Delporte met Bill Banning naar aanleiding van zijn bijdrage aan het congres: ‘Beluister wat je leerlingen bezielt of bezwaart. Verruim hun verstaanshorizon met het perspectief van de ander. Deze twee aanbevelingen wil ik graag meegeven aan alle onderwijsgevenden en opvoeders. Leerlingen, ook jonge moslims, die zich onvoldoende gehoord en gekend voelen, raken gefrustreerd of reageren opstandig. Logisch eigenlijk, want we schenden hun ‘hermeneutisch recht’. Met deze verwijzing naar de Griekse goddelijke boodschapper Hermes duid ik op een visie waarbij iedere leerling pas tot zijn bestemming komt zodra zijn stem aankomt. Wat zijn de angsten en verlangens? Welke bronnen van vreugde of hoop zijn merkbaar? Een dergelijk onderzoek dat ons is opgedragen door Vaticanum II en meer specifiek de pastorale constitutie Gaudium et Spes.

Laat leerlingen dus hun verhaal vertellen en breng geloofsinhouden in verhaalvorm. Over bijv. het sacrament van de ziekenzalving schiet een zakelijke uitleg hopeloos tekort. Veeleer vertel ik over mijn belevenissen aan het sterfbed of vertelt een leerling over gelijkwaardige ervaringen. Muisstil wordt het dan. Bij dat soort ontroerende verhalen vatten leerlingen vanzelf de diepere betekenis. Wanneer jongeren zo meeleven en begrip voor elkaar krijgen, vermindert de mentale afstand met andersgelovige leerlingen. Opnieuw over de ziekenzalving, een jonge moslim heeft me ooit verteld: ‘Jammer dat wij geen dergelijke rituelen hebben, meneer’. Daarop heb ik hem gerustgesteld door het waardevolle karakter van het islamitische gebed bij de stervenden te onderstrepen. Toch een illustratie van de kansen op levensbeschouwelijke dialoog in het veelkleurige onderwijslandschap. Voor de religieuze ‘meerstemmigheid’ die conceptueel helder is verwoord door wijlen priester-hoogleraar Antoon Vergote dienen wij meer open te staan. Daarmee bevorderen we het samenleven op school, met respect voor de oneindig creatieve schepping Gods. Indien we geloven dat alle mensen naar het beeld van die Oneindige zijn geschapen, waarderen we de grenzeloze diversiteit – ook in religieuze zin – van onze mensengemeenschap.’